SHEM SHAD

FESTIVAL 2019

بزرگترین رویداد تاریخ ورزش های الکترونیک کشور

باشگاه ورزش های الکترونیک شمشاد

بزرگترین باشگاه ورزش های الکترونیک ایران و خاورمیانه تقدیم میکند

بزرگترین و بیشترین جایزه در تاریخ ورزش های الکترونیک کشور

بیش از 1.000.000.000 ریال جوایز نقدی

به نفرات اول تا دویست و پنجاهم هر رشته

25/000/000 ریال
3

نفر سوم

150/000/000 ریال
1 نفر اول
50/000/000 ریال
2 نفر دوم

تاریخ برگزاری تابستان 1398

برگزاری مرحله مقدماتی در مراکز برتر استان ها

مسابقات در بخش بانوان نیز با جوایز ویژه برگزار خواهد شد

ورودی 500/000 ریال

ورودی ۳۵۰/۰۰۰ ریال فقط برای افرادی که تا پایان تیر ماه ثبت نام می کنند